ชุดโครงการการศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย

(The Study of Thailand’s Outward FDI)

ชุดโครงการการศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทยเป็นชุดโครงการที่ดำเนินการโดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) ทั้งนี้เนื่องจากทางชุดโครงการและสกว. เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องผลักดัน outward FDI อันเนื่องมาจากข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคที่ให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางการลงทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของค่าแรงและต้นทุนการผลิตภายในประเทศ และการเปิดประเทศที่มากขึ้นของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เมื่อพิจารณาถึงเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศที่ไหลออก (outward FDI) จากประเทศไทยจะพบว่าการออกไปลงทุนของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาและในปีค.ศ. 2012 เป็นปีแรกที่ระดับของ outward FDI สูงกว่า inward FDI แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนด้วยกันจะเห็นว่าประเทศไทยยังมีระดับ outward FDI ที่ต่ำกว่าประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในอาเซียนอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ซึ่งการที่ประเทศไทยมี outward FDI ต่ำอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตได้
 
ดังนั้น ทางชุดโครงการจึงมุ่งหวังที่จะศึกษาเพื่ออธิบายปัญหาและอุปสรรคในการออกไปลงทุนในปัจจุบัน ทั้งในระดับนโยบายประเทศ รายอุตสาหกรรม และรายบริษัท ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนของผู้ลงทุนในประเทศไทยไปยังต่างประเทศ แนวทางในการส่งเสริมการออกไปลงทุนของประเทศไทย และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ในปัจจุบัน ชุดโครงการได้ดำเนินการมา 5 ระยะ โดยมีงานวิจัยในชุดโครงการรวมทั้งสิ้น 18 โครงการด้วยกัน
 
นอกจากนี้ โครงการวิจัยในชุดโครงการฯ ระยะที่ 1 เรื่อง “การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ CLMV เพื่อรองรับความต้องการนักลงทุนขาออกของไทย (Analysis of Infrastructure in Neighboring Countries for Thai Outward Investors)” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ ยังได้รับ “รางวัลบทความดีเด่น”สาขาวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหารจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ี19 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม พ.ศ.2557ณ Pullman KhonKaen Raja Orchid Hotel จังหวัดขอนแก่นจัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย