โครงการวิจัย

ชุดโครงการในระยะที่ 1

การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ CLMV เพื่อรองรับความต้องการนักลงทุนขาออกของไทย

การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยผ่านทางการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออก ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ปัจจัยกำหนดการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ การวิเคราะห์ในระดับสถานประกอบการ

ปัจจัยที่กำหนดเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

ชุดโครงการในระยะที่ 2

การประเมินนโยบายการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในประเทศเพื่อนบ้าน

ผลของการลงทุนทางตรงไปยังต่างประเทศที่มีต่อศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารไทย

แนวโน้มการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของภาคธุรกิจโรงพยาบาลไทยในประเทศกัมพูชา ลาวและเมียนมาร์ล

การลงทุนทางตรงออกไปยังต่างประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย

ชุดโครงการในระยะที่ 3

การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและโครงสร้างองค์กรส่งเสริมลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก

โอกาสและปัจจัยกำหนดการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบรรษัทข้ามชาติไทยในสปป.ลาว

ชุดโครงการในระยะที่ 4

การสร้างศักยภาพในการแข่งขันและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย

โครงสร้างพื้นฐานและการออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ

ปัจจัย กลยุทธ์ระหว่างประเทศ และผลลัพธ์การลงทุนในต่างประเทศของบรรษัทข้ามชาติไทย

ปัจจัยกำหนดการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทยรายภาคการผลิต

ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงขาออกในต่างประเทศต่อการส่งออกและมูลค่าเพิ่มที่ส่งผ่านไปยังเศรษฐกิจไทย

ห่วงโซ่มูลค่าและบริษัทข้ามชาติจากประเทศเกิดใหม่

ชุดโครงการในระยะที่ 5