ผลของการลงทุนทางตรงไปยังต่างประเทศที่มีต่อศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารไทย

The Impact of Outward FDI on Performance of Thai Food Industry

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จูน เจริญเสียง

อาจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร

อุตสาหกรรมอาหารของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านการค้าและการลงทุน และผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยก็ได้มีการลงทุนทางตรงไปยังต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศว่าสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีภาพลักษณ์ที่ดี คำถามหลักของงานวิจัยคือการลงทุนทางตรงของอุตสาหกรรมอาหารไทยไปยังต่างประเทศส่งผลต่อผู้ประกอบการอย่างไร กระบวนการหาคำตอบทำโดยใช้ทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลระดับจุลภาคประกอบกับการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อแสดงถึง ผลกระทบของระดับการลงทุนทางตรงไปยังต่างประเทศ ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการใช้การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการลงทุนทางตรงไปยังต่างประเทศ หรือกลุ่มที่ได้เริ่มมีการลงทุนแล้ว เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการลงทุนในเชิงลึก และสามารถเชื่อมโยงไปยังบทสรุปเพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับอุตสาหกรรมนี้ได้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1)    เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการลงทุนทางตรงไปยังต่างประเทศของไทย ที่มีต่อศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

2)    เพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากการลงทุนทางตรงข้ามชาติมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร