การลงทุนโดยตรงออกไปยังต่างประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

Outward Foreign Direct Investment (OFDI) and economic growth of Thailand

อาจารย์ ดร. นิพิฐ วงศ์ปัญญา

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศพัฒนาแล้วเป็นแหล่งเงินทุนใหญ่ที่สำคัญของการลงทุนโดยตรงออกไปยังต่างประเทศ(Outward Foreign Direct Investment (OFDI))โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 1.24 ล้านล้านดอลลาร์สรอ. ในปี 2011 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น อย่างไรก็ดี พบว่านับตั้งแต่ทศวรรษ1990 เป็นต้นมา กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเริ่มที่จะออกไปลงทุนยังประเทศต่างๆ มากขึ้นและเริ่มกลายเป็นแหล่งเงินทุนไหลออกเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศที่สำคัญ โดยเงินทุนที่ไหลออกไปส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ (Multinational enterprises (MNEs) และการควบรวมกิจการ(Cross-border Merger and Acquisition (M&A)) ที่เพิ่มขึ้นมากทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุดจากรายงานการลงทุนโลกประจำปี 2012 (World Investment Report 2012)ซึ่งจัดทำโดย UNCTAD ชี้ให้เห็นว่า OFDI จากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศกำลังเปลี่ยนผ่าน (Developing and transition economies)มีสัดส่วนต่อ OFDI รวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.2 ในปี 1980 เป็นร้อยละ 27 ในปี 2011คิดเป็นมูลค่า
การลงทุนรวม 384 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยพบว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของการลงทุนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก ประเด็นคำถามสำหรับงานวิจัยที่น่าสนใจจึงเกิดขึ้นว่า OFDI ที่เพิ่มขึ้นมากเหล่านี้มีความสัมพันธ์หรือผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศผู้ลงทุน (Home countries) อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1)    เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาลักษณะและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของOFDI ทั้งของประเทศต่างๆ และไทยในช่วงปี 2009-2012

2)    เพื่อศึกษาความสัมพันธ์หรือผลกระทบของ OFDI ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย

3)    เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย