ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงขาออกในต่างประเทศต่อการส่งออกและมูลค่าเพิ่มที่ส่งผ่านไปยังเศรษฐกิจไทย
Impact of Thai Outward FDI to Exports and Value AddedSpillovers through the Thai Economy
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์
 
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทย คือ สถานประกอบการไทยได้ออกไปลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้จากปริมาณการสะสมทุนของการลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศ (outward FDI stock) ของไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การศึกษาโดยใช้ข้อมูลของประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่าช่องทางสำคัญที่การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศผ่านการส่งออก โดยการลงทุนในต่างประเทศอาจทำให้การส่งออกลดลงหากการลงทุนในต่างประเทศนำมาซึ่งการย้ายฐานการผลิต ในทำนองกลับกันการลงทุนในต่างประเทศอาจจะส่งเสริมให้เกิดการส่งออกมากขึ้นโดยการสร้างเครือข่ายการผลิตหรือการค้าระหว่างประเทศ (Kokko, 2006) อย่างไรก็ตามในกรณีของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศไทย งานศึกษาวิจัยผลกระทบของการลงทุนโดยตรงขาออกต่อการส่งออกยังมีอยู่อย่างจำกัด 
 
โครงการวิจัยนี้จะศึกษาผลกระทบของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงของการส่งออกของไทยโดยใช้ข้อมูลแยกภาคการผลิต และศึกษามูลค่าส่วนเพิ่ม (value added) จากการเปลี่ยนแปลงของการส่งออกที่ส่งผลไปยังภาคการผลิตอื่นๆในระบบเศรษฐกิจผ่านทาง Input Output Linkages ผลที่ได้จากการวิจัยจะช่วยในการวางแผนเชิงนโยบายและกำหนดลำดับความสำคัญในการส่งเสริมนโยบายการลงทุนในต่างประเทศของแต่ละภาคการผลิต
 
วัตถุประสงค์
  1. ศึกษาผลของการลงทุนโดยตรงขาออกต่อการส่งออกในแต่ละภาคการผลิตของไทย
  2. ศึกษาผลกระทบของการลงทุนโดยตรงผ่านการส่งออกที่ส่งผ่านไปยังมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตต่างๆ