การศึกษาผลกระทบต่อตลาดแรงงานในประเทศของการลงทุนตรงของไทยในต่างประเทศในระดับอุตสาหกรรม
A study on potential implications on Thailand’s outwards foreign direct investment on home-country labour market: an industry-level analysis
 
อาจารย์ ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
 
การลงทุนโดยตรงของประเทศไทยในต่างประเทศนับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการมองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตลาดแรงงานในประเทศ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงประจักษ์จากข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูว่าปัจจัยจากปริมาณการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศและช่วงเวลาที่มีการลงทุนโดยตรงนั้น มีผลต่อสภาพการจ้างงานและค่าตอบแทนแรงงานอย่างไร โดยการวิเคราะห์มาจากสมมติฐานที่ว่า เนื่องจากการลงทุนโดยตรงมีขนาดการลงทุนที่ต่างกันไปในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ดังนั้นอุตสาหกรรมต่างๆน่าจะได้รับอิทธิพลจากการลงทุนที่แตกต่างกันไป รวมไปถึงลักษณะของอาชีพและระดับการศึกษาของแรงงานภายในอุตสาหกรรมนั้น และน่าจะมีผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรวม (general equilibrium effect) ที่อาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมในประเทศที่ไม่ได้มีการลงทุนในต่างประเทศก็ตาม โดยการศึกษานี้จะมุ่งประเด็นไปที่การลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นหลัก
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการลงทุนโดยตรงของประเทศไทยในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับสภาพตลาดแรงงานในประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน 
  2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการลงทุนโดยตรงในกลุ่ม CLMV ของไทยในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มแรงงานที่มีทักษะต่างๆกันต่อการปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างงานและค่าตอบแทน
  3. เพื่อศึกษาระดับการทดแทน (substitution effect) หรือความคล้องจอง (complement effect) ของแรงงานระดับต่างๆในประเทศกับระดับเงินทุนที่นำไปลงทุนในต่างประเทศ
  4. เพื่อออกแบบนโยบายหรือข้อชี้แนะในการจัดการและเตรียมความพร้อมของแรงงานภายในประเทศ ที่น่าจะได้รับผลกระทบจากทิศทางการลงทุนในต่างประเทศของไทย ที่ดูมีแนวโน้มมากขึ้นปีต่อปี