อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีผลจริงสำหรับการลงทุนทางตรงของธุรกิจไทยในประเทศอาเซียนสำคัญ
Effective average tax rates for Thailand’s outward direct investment in key ASEAN countries
 
อาจารย์ ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ
 
ภาษีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจลงทุนทางตรงในต่างประเทศ (Outward Foreign Direct Investment; OFDI) อย่างไรก็ตามการวางแผนนโยบายภาษีในด้านดังกล่าวของประเทศไทย ยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องระดับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีผลจริง (Effective tax rate) ที่พิจารณาทั้งอัตราและฐานภาษี งานวิจัยนี้จะสร้างองค์ความรู้ในด้านอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีผลจริงของธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในประเทศอาเซียนสำคัญโดยการประมาณการอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีผลจริงนี้ จะใช้กรอบแนวคิด Effective average tax rate (EATR) ของ Devereux and Griffith (2003) ซึ่งเป็นการวัดต้นทุนภาษีแบบมองไปข้างหน้า (Forward-looking measure of tax rate) จากการเปรียบเทียบส่วนต่างของผลตอบแทนของโครงการลงทุนในกรณีที่มีและไม่มีภาษี ซึ่งผู้วิจัยจะประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะสำคัญของระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของธุรกิจไทย เช่น การยกเว้นการจัดเก็บภาษีเป็นระยะเวลาหนึ่ง (Tax holiday) การลดอัตราภาษีหลังจาก Tax holiday สิ้นสุดลง และการทำอนุสัญญาภาษีซ้อน เป็นต้น การเข้าใจระดับความสามารถในการแข่งขันด้านภาษีนี้ จะช่วยให้การวางแผน และการดำเนินนโยบายภาษีเพื่อส่งเสริมการออกไปลงทุนของธุรกิจไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. ศึกษาโครงสร้างนโยบายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงขาออกของประเทศไทย และประเทศคู่ลงทุน รวมไปถึงโครงสร้างนโยบายภาษีของประเทศต้นแบบที่มีความเป็นเลิศในด้านการส่งเสริมการออกไปลงทุนในต่างประเทศ (Best practice)
  2. ประมาณการอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีผลจริงของการลงทุนของบริษัทไทยในประเทศคู่ลงทุนที่สำคัญ
  3. เสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายภาษีของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการออกไปลงทุนในต่างประเทศ