การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ CLMV เพื่อรองรับความต้องการนักลงทุนขาออกของไทย

(Analysis of Infrastructure in CLMV Strategic Locations for Thailand’s Outward Investors)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ

โครงสร้างพื้นฐานนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่งในการตัดสินใจเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสำหรับการขยายหรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี พ.ศ. 2558 นักลงทุนไทยมีแนวโน้มที่จะเข้าไปลงทุนทางตรงในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและปริมาณแรงงานในพื้นที่ อย่างไรก็ดีกลุ่มประเทศ CLMV นั้นถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง (ถนน, รถไฟ, ท่าเรือ, สนามบิน) การติดต่อสื่อสาร (สัญญาณโทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต) การสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้า, น้ำประปา) ที่ต่ำกว่าไทย ผู้ประกอบการไทย (โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็ก) อาจยังไม่มีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอเพื่อใช้ในการตัดสินใจ และปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่ทำการศึกษาหาความต้องการของนักลงทุนไทยว่ามีความสนใจเข้าไปลงทุนในพื้นที่ใดเป็นพิเศษ รวมถึงยังไม่มีการวิเคราะห์ว่าพื้นที่เหล่านั้นมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการประกอบการมากน้อยเพียงใด

งานวิจัยนี้มีประเด็นศึกษาหลัก 2 ด้าน คือ 1) ในด้านอุปทาน (Supply Side) จะรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการลงทุนในธุรกิจ โดยเจาะลึกไปที่พื้นที่ยุทธศาสตร์ที่คาดว่านักลงทุนไทยจะเข้าไปลงทุน 12 แห่ง ในกลุ่มประเทศ CLMV ประเทศละ 3 แห่ง ได้แก่ กัมพูชา (เกาะกง/สีหนุวิลล์ ปอยเปต และพนมเปญ) สปป.ลาว (สะหวันนะเขต, เวียงจันทน์ และเชียงของ) พม่า (ย่างกุ้ง, เมียวดี และทวาย) และเวียดนาม (โฮจิมินท์, ฮานอย และดานัง) โดยจะทำการรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ยุทธศาสตร์เหล่านี้ ตลอดจนวิเคราะห์เปรียบเทียบ และ 2) ในด้านอุปสงค์ (Demand Side) จะมุ่งเน้นไปที่การสอบถามความต้องการของนักลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (เน้นไปที่อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง และน้ำตาลทราย) และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (เน้นไปที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่นักลงทุนไทยมีแนวโน้มจะไปลงทุนในพื้นที่เป้าหมายสูง โดยจะสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล่านี้ว่ามีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะใด และมีแนวโน้มที่จะเข้าไปลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ใด เมื่อได้ข้อมูลทั้งสองด้านนี้แล้ว จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการของผู้ประกอบการกับอุปทานโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละพื้นที่ข้างต้น

ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักลงทุนไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะเป็นฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักลงทุนไทยที่จะใช้ในการตัดสินใจคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนทราบความต้องการของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต้องการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถให้คำแนะนำ สนับสนุนข้อมูลให้ผู้ประกอบการไทยสามารถลงทุนในประเทศ CLMV ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของกลุ่มประเทศ CLMV ที่จะรองรับการลงทุนทางตรงของไทย
  2. เข้าใจความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการลงทุนทางตรงของไทยในกลุ่มประเทศ CLMVในมุมมองของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  3. เปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ยุทธศาสตร์กับความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเลือกพื้นที่และตัดสินใจในการเข้าไปลงทุน