ผลผลิตของชุดโครงการ

หนังสือรวมบทความ

 • เล่มที่ 1 - การออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์แนวโน้ม ปัจจัยกำหนดการออกไปลงทุนและผลกระทบที่เกิดขึ้น - pdf / cover / download
  • เอกสารจากชุดโครงการ “การศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย” ในความสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • ผู้เขียน : จันทร์ทิพย์ บุญประกายแก้ว, กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์, นิพิฐ วงศ์ปัญญา, Pavida PANANOND, Alvaro CUERVO-CAZURRA, กิริยา กุลกลการ, ธนะพงษ์ โพธิปิติ
  • บรรณาธิการ : กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์, อาภากร นพรัตยาภรณ์
 • เล่มที่ 2 - การออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม - pdf / cover / เรื่องย่อdownload
  • เอกสารจากชุดโครงการ “การศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย” ในความสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • ผู้เขียน : นพพล วิทย์วรพงศ์, ธัชนันท์ โกมลไพศาล, จูน เจริญเสียง, ดนุพล อริยสัจจากร, นณริฏ พิศลยบุตร, ภาณุทัต สัชฌะไชย, จิตติชัย รุจนกนกนาฏ, ณัชชา ลิมสถายุรัตน์
  • บรรณาธิการ : กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์, อาภากร นพรัตยาภรณ์

จดหมายข่าว

รายงานขั้นสุดท้าย ชุดโครงการระยะที่ 1

รายงานขั้นสุดท้าย ชุดโครงการระยะที่ 2

นาตรัง : เวียดนาม