ความเคลื่อนไหว

- การนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใต้ “ชุดโครงการการศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย”
วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 219 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- กำหนดการณ์

 • การนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการในชุดโครงการฯ ระยะที่ 5 และระดมความคิดเห็น

  • การศึกษาผลกระทบต่อตลาดแรงงานในประเทศของการลงทุนตรงของไทยในต่างประเทศในระดับอุตสาหกรรม - pdf
  • อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีผลจริงสำหรับการลงทุนทางตรงของธุรกิจไทยในประเทศอาเซียนสำคัญ - pdf

รวมภาพบรรยากาศในงาน

 

- การนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ภายใต้ “ชุดโครงการการศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย”
วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.30 – 17.10 น. ณ ห้อง 219 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- กำหนดการณ์

 • การนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
  • โครงสร้างพื้นฐานและการออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ - pdf
  • ปัจจัย กลยุทธ์ระหว่างประเทศ และผลลัพธ์ของการลงทุนในต่างประเทศของบรรษัทข้ามชาติใน - pdf
  • ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงขาออกในต่างประเทศต่อการส่งออกและมูลค่าเพิ่มที่ส่งผ่านไปยังเศรษฐกิจไทย - pdf
  • การสร้างศักยภาพในการแข่งขันและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย - pdf
  • การศึกษาผลกระทบต่อตลาดแรงงานในประเทศของการลงทุนตรงของไทยในต่างประเทศในระดับอุตสาหกรรม - pdf
  • อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีผลจริงสำหรับการลงทุนทางตรงของธุรกิจไทยในประเทศอาเซียนสำคัญ - pdf

รวมภาพบรรยากาศในงาน

 

- การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ระยะที่ 4 ภายใต้ “ชุดโครงการการศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย”
วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กำหนดการณ์

 • การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการในชุดโครงการฯ ระยะที่ 4 และระดมความคิดเห็น
  • ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงขาออกในต่างประเทศต่อการส่งออกและมูลค่าเพิ่มที่ส่งผ่านไปยังเศรษฐกิจไทย - pdf
  • ปัจจัย กลยุทธ์ระหว่างประเทศ และผลลัพธ์ของการลงทุนในต่างประเทศของบรรษัทข้ามชาติในประเทศไทย - pdf
  • การสร้างศักยภาพในการแข่งขันและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย - pdf
  • ปัจจัยกำหนดการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทยรายภาคการผลิต - pdf
  • โครงสร้างพื้นฐานและการออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ - pdf

- การนำเสนอรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ของ “ชุดโครงการการศึกษาเงินลงทุนทางตรง ระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย (The study of Thailand’s outward FDI) ระยะที่ 3 และระยะที่ 4” วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09:00–12:00 น. ณ ห้อง 219 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กำหนดการณ์

 • นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการในชุดโครงการฯ ระยะที่ 4
  • ห่วงโซ่มูลค่าและบริษัทข้ามชาติจากประเทศเกิดใหม่ : นัยยะทางนโยบาย - pdf
 • นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการในชุดโครงการฯ ระยะที่ 3
  • โอกาสและปัจจัยกำหนดการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบรรษัทข้ามชาติไทยในสปป.ลาว - pdf
  • การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและโครงสร้างองค์กรส่งเสริมลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ขาออก - pdf

- การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการในชุดโครงการฯระยะที่ 3 และระดมความคิดเห็น และ การนำเสนอข้อเสนอโครงการในชุดโครงการฯ ระยะที่ 5 และระดมความคิดเห็น

 • วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:00–16:10 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ - กำหนดการณ์
 • โดยมีการนำเสนอข้อเสนอโครงการในชุดโครงการฯ ระยะที่ 5 และระดมความคิดเห็น
  • โอกาสและปัจจัยกำหนดการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบรรษัทข้ามชาติไทยในลาว - pdf
  • การศึกษาผลกระทบต่อตลาดแรงงานในประเทศของการลงทุนตรงของไทยในต่างประเทศในระดับอุตสาหกรรม - pdf
  • อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีผลจริงสำหรับการลงทุนทางตรงของธุรกิจไทยในประเทศอาเซียนที่สำคัญ - pdf
  • การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและโครงสร้างองค์กรส่งเสริมลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก - pdf

รวมภาพบรรยากาศในงาน

 

- งานนำเสนอข้อเสนอโครงการของชุดโครงการระยะที่ 4

 • วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • โดยมีการนำเสนอข้อเสนอโครงการในชุดโครงการฯ ระยะที่  4 และระดมความคิดเห็น
  • Global Value Chains and Emerging Market Multinationals Policy Implications - pdf
  • การสร้างศักยภาพในการแข่งขันและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย - pdf
  • โครงการการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาเข้าและขาออกกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ - pdf
  • ปัจจัยกำหนดการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทยรายภาคการผลิต - pdf
  • ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงขาออกในต่างประเทศต่อการส่งออกและมูลค่าเพิ่มที่ส่งผ่านไปยังเศรษฐกิจไทย - pdf
  • ผลกระทบของปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานต่อระดับการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออก - pdf

 

รวมภาพบรรยากาศในงาน

 

- การนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ของชุดโครงการ "การศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย(The study of Thailand’s outward FDI) ระยะที่ 2”

 • วันศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 219 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • โดยมีการนำเสนองานวิจัยในชุดโครงการ 4 งานด้วยกันดังนี้
  • Multinationals and Performance: Policy Implications - pdf
  • ผลของการลงทุนทางตรงไปยังประเทศอาเซียนที่มีต่อศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารไทย - pdf
  • แนวโน้มการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของภาคธุรกิจโรงพยาบาลไทยในประเทศกัมพูชา ลาวและเมียนมาร์ - pdf1pdf2
  • การลงทุนโดยตรงออกไปยังต่างประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย - pdf

 

การนำเสนองานวิจัยในชุดโครงการ ในการประชุม Euro-Asia Management Studies Association ครั้งที่ 31 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • วันเสาร์ ที่ 1 พฤศจิการยน พ.ศ. 2557 เวลา 10.30-12:00 น.
 • โดยมีการนำเสนองานวิจัยในชุดโครงการ 3 งานด้วยกันดังนี้
  • Factors Influencing Outward FDI: case study of Thailand in comparison with Singapore and Malaysia - pdf
  • Determinants of Outward FDI for Thai Firms - pdf
  • Analysis of Infrastructure in Neighboring Countries for Thai Outward Investors - pdf
 
รวมภาพบรรยากาศ การนำเสนองานวิจัยในชุดโครงการ 
 
 

- การประชุมชุดโครงการการศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย (The study of Thailand’s outward FDI)

 • วันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้อง 219 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการในชุดโครงการฯ ระยะที่ 2 และระดมความคิดเห็น
  • ไฟล์การนำเสนอ
   • ผลของการลงทุนทางตรงไปยังประเทศอาเซียนที่มีต่อศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารไทย
   • แนวโน้มการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของภาคธุรกิจโรงพยาบาลไทยในประเทศกัมพูชา ลาวและเมียนมาร์ pdf
   • การลงทุนโดยตรงออกไปยังต่างประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย pdf
 • การนำเสนอข้อเสนอโครงการในชุดโครงการฯ ระยะที่ 3 และระดมความคิดเห็น
  • ไฟล์การนำเสนอ
   • International Venturing of Thai MNEs: Antecedents, International Strategies, and Consequences pdf
   • การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและโครงสร้างองค์กรส่งเสริมลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก pdf
   • Outward FDI of Thai MNEs in the Lao PDR in Tourism Sector pdf
   • การศึกษาผลกระทบจากการลงทุนทางตรงในต่างประเทศรายภาคการผลิตต่อตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคไทย pdf

รวมภาพบรรยากาศ การประชุดชุดโครงการ วันที่ 22 สิงหาคม 2557

 


 
 
 

- สัมนาเผยแพร่รายงานขั้นสุดท้ายของชุดโครงการระยะที่ 1

- สัมนาเผยแพร่รายงานความก้าวหน้าระยะที่ 1 และงานนำเสนอข้อเสนอของโครงการในชุดโครงการฯ ระยะที่ 2