คณะนักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิริยา กุลกลการ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร. นณริฏ พิศลยบุตร

นักวิชาการ ฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนร่วมและ

การกระจายรายได้

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ ดร. ภาณุทัต สัชฌะไชย อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ ดร. จันทร์ทิพย์ บุญประกายแก้ว อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ

อาจารย์สาขาวิศวกรรมการขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ Department of International Business, Logistics and Transport, Thammasat University This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศาสตราจารย์ ดร. อัลวาโร เคอร์โว-คาซูรา Northeastern University, D'Amore-McKim School of Business This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จูน เจริญเสียง อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ ดร.ธัชนันท์ โกมลไพศาล อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ ดร. นิพิฐ วงศ์ปัญญา อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ ดร. เณศรา สุพานิช

อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล
อาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ชยุตม์ วะนา นักวิจัยอิสระ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ เสริมชีพ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บุคลากร

ผู้ประสานงาน อาจารย์ ดร. กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่ อาภากร นพรัตยาภรณ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.